Global Medical Directory is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Koval Mover - flexi
Connect with this vendor - Learn about this product

Koval Mover - flexi

Koval Mover z gibljivim podnožjem je odlično nadomestilo za invalidski voziček, saj z gibljivimi oblazinjenimi sedali in kolensko oporo omogoča udobno sedenje. Voziček Mover omogoča hiter, stabilen in varen prevoz bolnika od postelje, do stola in stranišča ter obratno. Njegovo fiksacijo omogočata zavori na zadnjih kolesih. Uporaben je predvsem za prevoz bolnikov, ki ne morejo hoditi in težje stojijo.