Global Medical Directory is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Connect with this vendor - Learn about this product

NetView

Nowy wymiar komunikacji między urządzeniami ELMIKO

Oglądaj ON-LINE egzamin, który jest prowadzony w dowolnym miejscu na całym świecie!
ELMIKO stworzyło unikalne rozwiązanie, nową rozproszoną bazę danych EEGDigiTrack Manager, która pozwala łączyć się przez Internet z urządzeniami zlokalizowanymi w dowolnym miejscu na świecie, dzięki czemu można oglądać na żywo i analizować na bieżąco badanie, które właśnie jest prowadzony w innym miejscu.

Bez ograniczeń
Dzięki nowemu systemowi EEGDigi Track NetView możliwe jest stworzenie systemu neuromonitoringu podobnego do systemu monitorowania serca i wyposażenie jednostki intensywnej opieki medycznej np. W monitor CFM dla każdego pacjenta lub oddziału neurologicznego z urządzeniami EEG lub z podłączonymi urządzeniami polisomnograficznymi do centralnej stacji monitorującej znajdującej się na przykład w pokoju lekarskim. Zaletą systemu EEGDigiTrack NetView jest możliwość udostępnienia ON-LINE podglądu i analizy badania lekarzowi pracującemu na innym oddziale lub w innym obiekcie, który znajduje się w dowolnym miejscu na całym świecie!
Dodatkowo istnieje możliwość zintegrowania go z siecią szpitalną poprzez protokół HL7.