Global Medical Directory is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

EEGDigiTrack CFM/aEEG
Connect with this vendor - Learn about this product

EEGDigiTrack CFM/aEEG

Urządzenie EEG DigiTrack CFM umożliwia ciągłe monitorowanie EEG z lewej i prawej półkuli oraz ocenę stanu mózgu podczas zdarzeń, takich jak desaturacja, bradykardia, tachykardia, drgawki, pobudzenie i inne

EEGDigiTrack CFM monitoruje zapis EEG podczas leczenia drgawek, zaburzeń metabolicznych lub oddechowych itp. Występują w intensywnej terapii.