Global Medical Directory is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Archem E-lite 05 Electrolite Analyzer
Connect with this vendor - Learn about this product

E-lite 05 Electrolite Analyzer

Archem E-lite 05 Electrolite Analyzer Archem E-lite 05 Electrolite Analyzer * Cihaz tam ototmatik, mikroprosesör kontrollüdür. * Cihaz aspirasyon probunu ototmatik olarak yıkar. * ISE(Ion Selective Methode) teknolojisi ile çalışır. * Tets materyali olarak tam kan, serum, idrar kullanabilir. * Cihaz manuel ve otomatik kalibrasyon seçeneklerine sahiptir. Cihazın test çalışma faktörlerine kolaylıkla ulaşılabilir ve istenen değişiklik yapılabilir. * Cihazın elektrodlarının tamamı kolaylıkla görülebilir, gözlemlenebilir ve tek hamle ile kolayca açılıp temizlenebilir. * Cihazın her reaktif için ve atık için ayrı ayrı olmak üzere tek motordan komuta edilen dört ayrı popması vardır. * Cihazın oldukça geniş kalite kontrol seçenekleri ve bu seçenekleri hafızasında saklama özelliği vardır. * Cihazın 150 test, 300 test ve 800 test opsiyonlu paketleri vardır. * Cihaz oldukça ekonomik reaktif tüketme özelliğine sahiptir. Test başına kullanılan Standart A:1.66 ML, Standart B:0,33 ML.