Global Medical Directory is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Biofeedback PLUS module for EEG recording and QEEG analysis
Connect with this vendor - Learn about this product

Biofeedback PLUS module for EEG recording and QEEG analysis

Moduł EEG Biofeedback Plus służy do rejestrowania i analizy surowego sygnału EEG w kontekście ilościowego badania fal mózgowych QEEG. Podczas przeprowadzania badania diagnostycznego terapeuta często ma problemy z uzyskaniem wyraźnego zapisu, bez artefaktów, które pojawiają się z powodu napięcia mięśni, mrugania lub nadmiernej reakcji dziecka (problem nasila się, gdy pacjent jest dzieckiem z ADHD lub problemami intelektualnymi). Możliwość przeglądu jakościowego zapisu EEG i wybrania najczystszych, niezniekształconych segmentów do analizy QEEG pomaga trenerowi poprawnie interpretować wyniki ilościowe, a następnie wybrać najlepsze protokoły treningowe.